De partners

Onze samenwerkingspartners en key stakeholders

Het CDR heeft in de loop der jaren een breed nationaal en internationaal netwerk (partners en stakeholders) weten op te bouwen. De key stakeholders op nationaal gebied zijn onder andere de Surinaamse Orde van Advocaten, de Surinaams Notariële Beroepsvereniging, het Openbaar Ministerie, het Hof van Justitie, (het directoraat Justitie van) het Ministerie van Justitie en Politie, de wetgevingsafdelingen van de verschillende Ministeries, de Anton de Kom Universiteit.

Internationaal niveau

Op internationaal niveau werkt het CDR projectmatig samen met de Financial Intelligence Unit Suriname, het Department against Transnational Organised Crime of the Organization of American States (DTOC / OAS ) en de Amerikaanse Ambassade op het gebied van Anti Money Laundering.

Ook met de Nederlandse ambassade heeft het CDR goed kontakt, onder meer over de projecten die met behulp van middelen uit Nederland, zoals Twinning en POBB (project Ontwikkeling Buitenlands Beleid van Buitenlandse Zaken) worden uitgevoerd in Suriname. De Nederlandse samenwerkingspartners bij de 2 Twinningprojecten (versterking Advocatentuchtrecht en ontwikkeling leergang Notariaat) zijn het Centrum voor Postacademisch Onderwijs, Stichting Dialogue en de Amsterdamse Orde van Advocaten. 

Met de Academie voor Wetgeving werkt het CDR samen ter verdere ontwikkeling van juristen die betrokken zijn bij wetgeving.

In het kader van de Direct EU Grant van het EU project “Capacity Strengthening of the Judiciary in Suriname” werkt het CDR samen met CILC (Center voor International Legal Cooperation), de Raad voor de Rechtspraak en de SSR (Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging). Deze projecten zijn gericht op capaciteitsversterking van de rechtsprekende macht door middel van opleiding van rechterlijke ambtenaren tot schrijfjuristen en rechters Civiel en Straf en kwaliteitsversterking van de griffiers bij het Hof van Justitie. De kernactiviteit van het programma voor het Openbaar Ministerie  is uitvoering van een pilot gericht op alternatieve strafmethoden voor jeugdige delinquenten.

Opbouw docenten bestand met lokale en buitenlandse docenten.

Het onderwijsaanbod van het CDR is breed georiënteerd en is gericht op coherente overdracht van kennis, kunde en vaardigheden aan praktijkjuristen. De uitvoering van het juridisch inhoudelijk onderwijs vindt in het algemeen plaats volgens het model “onderwijs door professionals voor professionals”.

Sinds het oprichtingsjaar van de stichting hebben tal van buitenlandse en lokale deskundigen onderwijsactiviteiten verzorgd voor de verschillende juridische doelgroepen op rechtsgebieden zoals het internationaal recht, staats- en bestuursrecht, straf(proces)recht en privaatrecht.  

Voor wetgevingsjuristen en voor de notarissen zijn deskundigen uit Nederland aangetrokken die cursussen hebben verzorgd en ook bereid zijn om dit vaker te doen.

De samenwerkingen leiden tot goede banden over en weer. De lokale en buitenlandse docenten worden inmiddels ook op andere wijzen dan alleen voor het onderwijs aan praktijkjuristen ingezet, zoals voor lezingen en seminars voor een breder publiek.

× Hoe kan ik je helpen?