Lezingen en workshops

Wanneer buitenlandse deskundigen in Suriname zijn voor een project of het verzorgen van cursussen of trainingen, wordt hen gevraagd om belangeloos een lezing of workshop te houden voor het Surinaams juridisch kader over een actueel of relevant onderwerp uit hun vakgebied. Ook ontwikkelingen op nationaal niveau kunnen aanleiding geven voor een lezing of workshop voor juridisch kader en andere belangstellenden.

Lezingen en workshops die aan bod zijn gekomen/komen, zijn:

  • Lezing Erfrechtelijke kwestie
  • Verdiepingssessie herziene agenda grondwet
  • Lezing Straffen of herstellen

Lezing Erfrechtelijke kwestie

Voor het notariaat staat een lezing gepland over erfrechtelijke kwesties onder het nieuwe Boek 4 BW.

Verdiepingssessie herziene agenda grondwet

Deze sessie is de follow-up van de workshop op de conferentie “Democratie, Rechtsstaat en Rechtspleging.”

Het doel van de sessie is informatie geven over en verdieping op onderdelen van de nieuwe wet alsmede het vergroten van de bewustwording van de rol die de notaris inneemt in het licht van de nieuwe wet. Er wordt op een drietal thema’s ingegaan.

De onderstaande onderwerpen zullen worden behandeld.

  • De notariële akte onder de nieuwe wet
  • De wettelijke invulling van de beroep- en gedragsregels
  • De rol van de notaris als poortwachter

Lezing Straffen of herstellen

Recent is er een lezing verzorgd over herstelrecht, en mogelijke alternatieven voor de traditionele strafrechtelijke instrumenten. Deze lezing is verzorgd door mr. Alrik de Haas, prof. mr. Jacques Claessen en prof. mr. Theo de Roos.

Straffen of herstellen?

Herstelrecht kan worden omschreven als “het handhaven van het recht door het herstellen van de schade die is veroorzaakt door een strafbaar feit, hetgeen het beste kan worden bereikt door vormen van samenwerking tussen (alle) bij het conflict betrokken partijen (Claessen et al 2018). Herstelrecht, in het Engels restorative justice (herstellende gerechtigheid) geheten, is als eerste tot ontwikkeling gekomen in de Angelsaksische wereld, onder andere in Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten en Canada – vaak in eerste instantie in het jeugdstrafrecht en later in het volwassenrecht. Herstelrecht is daar veelal gebaseerd op de fundamenten van het traditionele oftewel inheemse strafrecht zoals dat onder meer voorkomt bij de Maori’s, de Aboriginals, de First Natives (Indianen) en de Inuit (Eskimo’s). In zekere zin bouwt herstelrecht in Europa voort op het premoderne private strafrecht zoals dat daar gold vóór ca. 1200-1500 en waarin het slachtoffer en de verdachte volwaardige procespartijen waren. In het premoderne private strafrecht was het gebruikelijk dat het slachtoffer en de dader, nadat er een misdaad was gepleegd, met elkaar rond de tafel gingen zitten om te onderhandelen over schadevergoeding en te werken aan herstel en verzoening. Inmiddels maakt herstelrecht op veel plaatsen ter wereld een flinke opmars door. Maar wat kan er nog meer gezegd worden over het herstelrecht? Welke verschijningsvormen zijn er? Hoe verhoudt herstelrecht zich tot strafrecht? Wat is de meerwaarde van herstelrecht voor slachtoffers, dader en gemeenschap? En werkt herstelrecht ook in termen van recidivereductie? Op deze en andere vragen zal tijdens deze interactieve lezing antwoord worden gegeven.

Mr. Alrik de Haas is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en sinds 2006 advocaat bij OMVR te Harderwijk, Nederland. Hij is hoofddocent voor de Beroepsopleiding Advocaten binnen de Nederlandse Orde van Advocaten (leerlijn Strafrecht) en binnenkort raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch.

Alrik de Haas gaat tijdens deze lezing in op het belang van het herstelrecht aan de hand van verschillende strafzaken in Nederland. Hij deelt ook zijn (eerste) ervaringen met u over zijn observatie over herstelrecht in Suriname in inheemse en marron gemeenschappen.

Prof. mr. Jacques Claessen is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent strafrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht. Jacques zal tijdens deze lezing ingaan op de theorie achter herstelrecht en de ontwikkeling ervan in de Nederlandse praktijk.

Prof. mr. Theo de Roos, is oud-strafrechtadvocaat en emeritus-hoogleraar Straf-en Strafprocesrecht en oud-plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De Roos is lid van de Curriculumcommissie van en hoofddocent Strafrecht van de Beroepsopleiding Advocaten.

 

× Hoe kan ik je helpen?