Wie zijn wij

Ontstaansgeschiedenis

Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging is opgericht op 17 augustus 1989 als ‘Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN)’ door mr. Lilian Gonçalves – Ho Kang You. De bibliotheek is naar Kenneth Gonçalves vernoemd, als eerbewijs aan hem en de drie andere advocaten Harold Riedewald, John Baboeram en Eddy Hoost die op 8 december 1982 om het leven zijn gebracht.

Doelstelling en activiteiten

Vanaf het moment van oprichting heeft de stichting haar activiteiten gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de Rechtspleging. In eerste instantie door het ter beschikking stellen van de juridische collectie van de bibliotheek, later aangevuld met cursussen en opleidingen voor de juridische beroepsbeoefenaren.

Om een structurele bijdrage te kunnen blijven leveren aan de bevordering en ontwikkeling van de rechtsstaat, heeft de stichting haar doelstelling verbreed en aangescherpt. Deze verbreding wordt gesymboliseerd met de nieuwe naam van de stichting. Vanaf 17 augustus 2020 heet de stichting:  Centrum voor Democratie en Rechtspleging.

Kernactiviteit van het Centrum blijft het verzorgen van opleidingen en trainingen voor de juridische beroepsgroepen en het in stand houden van de juridische bibliotheek. Daarnaast zal de focus nu ook gericht zijn op het aanbieden van cursussen voor het bedrijfsleven op juridisch gebied en trainingen om de handelingsbekwaamheid van deze doelgroepen te versterken. Ook zal er vanuit het Centrum meer aandacht zijn voor het stimuleren van het debat over onderwerpen die het belang van de democratie, de rechtsstaat en de kwaliteit van de rechtspleging onderstrepen.

Missie en Visie

“Het CDR is hét vooraanstaand en onafhankelijk centrum voor juridische scholing en opleiding,  informatievoorziening, kennisuitwisseling en -verdieping.

Ons uitgangspunt hierbij is kwaliteit, professionaliteit, actualiteit, maatwerk en optimale verbinding tussen theorie en praktijk en zorgen voor maatschappelijke meerwaarde.

Dit bereiken wij met een goed op elkaar afgestemd team van professionele medewerkers en door:

 • het aanbieden van maatwerk kwaliteitsonderwijs aan juridische beroepsgroepen;
 • het regelmatig afstemmen met beroepsgroepen over opleidingsbehoeften en –wensen;
 • het onderhouden van een goed netwerk in binnen- en buitenland;
 • het up to date zijn wat betreft informatievoorziening zowel voor de interne als de externe klanten;
 • het organiseren en faciliteren van seminars, discussieavonden, debatten en andere activiteiten die bijdragen aan de verdere verdieping in de rechtspleging in Suriname.

Organisatievorm en structuur

Het Centrum voor Democratie en Rechtspleging is een non-profit organisatie (stichtingsvorm), waarbij het niet draait om winst maar om de gestelde doelen te realiseren.

De stichting heeft een bestuur met een Raad van Toezicht. Het bestuur moet er voor zorgen dat op basis van een één- of meerjarig beleidsplan uitvoering wordt gegeven aan de gestelde doelen en activiteiten. De Raad van Toezicht heeft een eigen reglement waarin de taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • drs. Dirk Currie, voorzitter
 • mr. dr. Gaetano Best, secretaris
 • mr. Mariette Tjon A Ten, penningmeester
 • mr. Carmen Rasam, lid
 • mr. dr. Hugo Fernandes Mendes, lid
 • mr. Lynden Ferdinand, lid
 • mr. Sandra Bradley, lid

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • mr. Lilian Gonçalves – Ho Kang You (tevens ere-voorzitter van het bestuur)
 • ir. Eddie Jharap

Het bureau van de stichting bestaat uit:

Drs. Simone Koole MSc., Directeur

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en de juridische bibliotheek. De directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief goede cursussen, seminars en opleidingen. De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de stichting.

De directeur stuurt het team van medewerkers aan bestaande uit:

Sitie Atrisman-Saridjan, Operations Manager

De Operations Manager ondersteunt de directeur bij de planning en bewaking van de werkzaamheden en zorgt voor het efficiënt en effectief inrichten en laten verlopen van de administratieve, logistieke en facilitaire processen binnen de organisatie. Zij is daarnaast verantwoordelijk voor het secretariaat, het social media platform en de IT-infrastructuur van het CDR, en het administratieve en logistieke gedeelte van de onderwijsactiviteiten.

Sabrina Hasselbaink, Bibliotheekmanager

In de Juridische Bibliotheek Suriname – “Mr. K.C. Gonçalves” is er een bibliotheekmanager aanwezig die de juridische collectie en vakbladen van de bibliotheek up to date houdt. Zij zorgt voor de ledenadministratie en assisteert leden, maar ook verzoeken van niet-leden, bij het zoeken naar de benodigde informatie.

Guilaine Sidoel LL.B en Letitia Asente LL.B, Assistent Opleidingsmanagers

De assistent opleidingsmanagers leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een actueel en kwalitatief goed opleidingsaanbod voor de juridische beroepsgroepen en andere doelgroepen in het bedrijfsleven. Dit doen zij door een goede afstemming met de ‘klanten’, de onderwijsverzorgers en de deelnemers, zodat het onderwijs goed aansluit op de praktijk en bij de behoefte van de doelgroepen. De assistent opleidingsmanagers zijn ook betrokken bij de uitvoering van projecten die in samenwerking met buitenlandse partners worden uitgevoerd.

Anduela Wee Wee en Ilaisha Alladien, Opleidingsassistenten

De opleidingsassistenten assisteren bij het administratieve en logistieke gedeelte van de onderwijsactiviteiten. Zij zorgen voor de communicatie met en registratie van de deelnemers, versturen de uitnodigingen en certificaten.

Shanelva Wijnerman, Administratiefmedewerker

De administratiefmedewerker ondersteunt de Operations Manager bij de planning en bewaking van de werkzaamheden op het secretariaat. Zij zorgt voor het efficiënt en effectief inrichten en laten verlopen van de administratieve, logistieke en facilitaire processen binnen de organisatie. 

Stephanie Wallerlei, Finance medewerker

De finance medewerker ondersteunt de directeur op financieel gebied en is verantwoordelijk voor het voeren van financiële administratie in een geautomatiseerd boekhoudkundigsysteem.

Sharon Hasselbaink, Bibliotheekmedewerker

In de Juridische Bibliotheek Suriname – “Mr. K.C. Gonçalves” is er ook een bibliotheekmedewerker aanwezig die de bibliotheekmanager ondersteunt met het up to date houden van de juridische collectie en vakbladen van de bibliotheek. Zij zorgt voor de ledenadministratie en assisteert leden, maar ook verzoeken van niet-leden, bij het zoeken naar de benodigde informatie.

Servicemedewerkers

De servicemedewerkers worden op afroep parttime ingezet als gastvrouw of gastheer tijdens de onderwijsactiviteiten. Zij zorgen dat alles voor, tijdens en na de onderwijsactiviteit vlot verloopt, zoals de registratie van de deelnemers, uitreiken van het cursusmateriaal, het gereed zetten en checken van de benodigde apparatuur en het beschikbaar stellen van de catering.

Het team van CDR bestaat uit:

Guilaine Sidoel LL.B

Assistent Opleidingsmanager

Letitia Asente LL.B

Assistent Opleidingsmanager

Anduela Wee Wee

Opleidingsassistente

Ilaisha Alladien

Opleidingsassistente

Shanelva Wijnerman

Administratiefmedewerker

Stephanie Wallerlei

Finance medewerker

Sharon Hasselbaink

Bibliotheekmedewerker

× Hoe kan ik je helpen?