Een geslaagd eerste werkbezoek

Inleiding

In Twinningverband wordt momenteel gewerkt aan twee projecten, één voor de advocatuur en één voor het notariaat. Voor beide projecten bestaat het samenwerkingsverband uit het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) met Stichting Dialogue en SJSSN.
Beide projecten worden gefinancierd uit Twinningmiddelen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland.

 In de week van 18 november waren de Nederlandse Twinningpartners in Suriname voor een eerste werkbezoek in het kader van deze projecten. Hieronder een uiteenzetting van de activiteiten van dit bezoek.

Jubileumconferentie SJSSN

Op 15 en 16 november vond de conferentie van de SJSSN plaats ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan. Tijdens deze conferentie zijn er workshops georganiseerd over onder andere de nieuwe Wet op het notarisambt en over de rol van de advocaat bij de bevordering van de kwaliteit van de rechtspleging. Van de resultaten uit deze workshops is dankbaar gebruik gemaakt als input voor de werkweek voor beide projecten.

 

Workshop “De rol van de advocaat bij de bevordering van de kwaliteit van de rechtspleging.”

Workshop “De rol van de notaris in het licht van de nieuwe wet op de notarisambt.”

Project Leergang Notariaat

Het project voor het notariaat heeft als doel het opzetten van een Leergang Notariaat die afgestemd is op de Surinaamse samenleving en structureel kan worden aangeboden aan het Notariaat ter bevordering van de actuele deskundigheid.

Om de leergang te ontwikkelen, is eerst geinventariseerd wat de opleidingsbehoefte is bij het notariaat en ook vanuit het oogpunt van verschillende stakeholders. Hiertoe is er vooruitlopend op het werkbezoek van de twinningpartners een online enquête gehouden onder het notariaat. Tijdens het werkbezoek zijn tevens gesprekken gevoerd met stakeholders uit de rechtspleging en met de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB).

Uit de enquête en de gevoerde gesprekken blijkt dat er zeker behoefte is aan permanente educatie, vooral omdat kennis van specifieke Surinaamse onderwerpen ontbreekt bij  startende kandidaat-notarissen. Daarnaast wordt het belang van trainingen in vaardigheden benadrukt door de notarissen, de SNB en de stakeholders. Het gaat dan vooral om integriteits- en dienstverleningsaspecten, maar ook training in de bedrijfsvoering van het notariskantoor.

Een vrij onverwachte uitkomst van de enquête is dat ook de behoefte is geuit aan een opleiding onder niet-juridisch geschoolde notariaatsmedewerkers. Dit is een vrij grote groep waarvoor wellicht binnen de leergang mogelijkheden kunnen worden aangeboden.

Op basis van alle verkregen input is een voorstel gedaan voor invulling van de Leergang, welke is besproken met de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB). Dit voorstel gaat uit van een modulaire opzet. De losse modules kunnen worden gevolgd door zowel kandidaat-notarissen als notarissen. De SNB heeft hier enthousiast op gereageerd.

De volgende modules zijn voorgesteld en zullen nader worden uitgewerkt:
• Introductie Surinaams recht voor de notariële praktijk;
• Ondernemerschap, ‘Reilen en zeilen op het notariskantoor’;
• Ethiek en integriteit;
• De notaris als poortwachter;
• De notaris als professionele dienstverlener;
• Juridische Actualiteiten.

Het is nu zaak om deskundigen en trainers op de verschillende onderwerpen te selecteren. Deze zullen samen met de Twinningpartners de Leergang nader invullen. In het tweede werkbezoek, dat gepland is voor maart 2020, zullen hiervoor bijeenkomsten worden verzorgd.

Project versterking en deskundigheidsbevordering in de keten van het advocatentuchtrecht

Het doel van dit project is de duurzame versterking en deskundigheidsbevordering van de keten in het advocatentuchtrecht. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de institutionele versterking van de Surinaamse Twinning partner.

Tijdens het werkbezoek is sterk gefocust op het vergroten van de bewustwording over het advocatentuchtrecht onder de advocatuur door middel van brainstormsessies. De brainstormsessies hebben zichtbaar een platform met levendige discussies onder en tussen de advocaten opgeleverd over de invulling van de Ere regelen, het concept van tarifering en de tuchtrechtspraak in Suriname. Er is opgeroepen tot vervolg van dit platform dat ertoe kan leiden dat de beroepsgroep zelf haar eigen Ere regelen en of gedragscode ontwikkelt. De huidige Ere regelen dateren uit 1950 en zijn ontwikkeld door het Hof van Justitie.

 

Mr. Hein Karsken tijdens de brainstormsessie “tarifering” ten behoeve van de advocatuur.

Er zijn ook overlegsessies gehouden met de Deken, een vertegenwoordiging van de Raad van bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA), de Raad van het Advocatentuchtcollege en leden van verschillende commissies binnen de SovA. Naast  uitwisseling van kennis en ervaring zijn ook de behoeften van de doelgroepen  geïnventariseerd.

Tijdens het volgend werkbezoek zal onder andere aandacht besteed worden aan het bestendigen van het instituut van de Deken als voorportaal van de klachtenbehandeling.

Aan het eind van het werkbezoek is de werkweek met de coordinator van het UTSN (Uitvoeringsorgaan Twinning Suriname Nederland) en de samenwerkingspartners geëvalueerd. De Twinningpartners blikken terug op een zeer geslaagd eerste werkbezoek. Niet alleen zijn de geplande doelstellingen gehaald, maar ook de persoonlijke relaties zijn versterkt. Dit komt de samenwerking in het twinningverband uiteraard ten goede.

× Hoe kan ik je helpen?