Vandaag, 09 december 2022, heeft de ceremoniële opening van het project “Institutional strengthening of the Constitutional Court of Suriname via training and practical guidance”, gefinancierd door het Canada Fund for Local Initiatives Suriname and Guyana, kort gezegd “CFLI” en het Ministerie van Justitie en Politie plaatsgevonden.

Een van de doelen van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging behelst het bevorderen van kennis van de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.  Teneinde verdere uitvoering te geven aan dat doel en vanwege de actuele belangstelling voor constitutionele toetsing, is enkele maanden geleden besloten uitvoering te geven aan het initiatief tot uitgifte van het boek, getiteld “Ontstaan en Ontwikkeling CH” en is op verzoek van het CH, in het kader van haar tweejarig bestaan, een seminar georganiseerd met als titel “Constitutionele Toetsing in een Democratische Rechtsorde”, waarbij eerdergenoemd boek werd aangeboden.

Ter versterking en verbreding van de rechtsgebieden staatsrecht en mensenrechten en ter verdieping van de vaardigheden in het toetsen van wetten, de beoordeling van besluiten en het schrijven van besluiten, is daarnaast het projectvoorstel “Training and practical guidance of the Constitutional Court Suriname for institutional strengthening” ingediend bij het CFLI.

Binnen het project zullen uitgevoerd worden, een cursus Constitutioneel recht, een cursus Staatsrecht, een training over herziening van wetten, een training over het beoordelen van overheidsbeslissingen, een training over het schrijven van beslissingen, een cursus over mensenrechten en LGBT-rechten en praktische begeleiding van 3 weken van het CH door een externe deskundige(n) van een buitenlands Constitutioneel Hof.

#CFLI #constitutioneelhofsuriname #HighCommissionofCanada #democracy #Ministerievanjustitieenpolitie

× Hoe kan ik je helpen?